Neko je upitao Poslanika a.s. o dužnostima djece prema roditeljima, a on je odgovorio: “Oni su ti Džennet ili Džehennem

Izvor: Ibn Madže

Imam Muslim prenosi od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Pitao sam za dozvolu svoga Gospodara da tražim oprost – (činim istigfar) – za svoju majku, pa mi nije dozvolio, pa sam, također, pitao za dozvolu da posjetim njen kabur pa mi je dao dozvolu.”

Izvor: Buhari i Muslim, hadis broj 976

Prenosi se od Enesa Ibn Malika r.a. sljedeći hadis: “Jedan čovjek je rekao: “O Allahov Poslaniče, gdje je boravište moga oca?” Poslanik a.s. je rekao: “Moj otac i tvoj otac su u vatri.” 

Izvor: Buhari i Muslim, hadis, broj 203