Mekka - 5 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!*
  2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo
  3. i protiv njih jata ptica poslao,*
  4. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
  5. pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?