Mekka - 3 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,
  2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,
  3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.