Mekka - 6 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Reci: "O vi nevjernici,
  2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
  3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;
  4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
  5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
  6. vama - vaša vjera, a meni - moja!”