Medina - 3 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,
  2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze
  3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.