Mekka - 6 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
  2. Vladara ljudi,
  3. Boga ljudi,
  4. od zla šejtana napasnika,
  5. koji zle misli unosi u srca ljudi -
  6. od džina i od ljudi!"