Mekka - 8 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Tako mi smokve i masline,
  2. i Sinajske gore,
  3. i grada ovog, bezbjednog -
  4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,
  5. zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,
  6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.
  7. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet -
  8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!